ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන – ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනිමේ පරිපාටිය
[භාගත කරන්න]