ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය – 2019

[ View / Download ]