ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂී ව්‍යාප්ති) III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය – 2018
ප්‍රතිඵල ලේඛනය

Results Sheet    Download PDF