ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ ජනපද නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

Download