1. ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය – 2020

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය – 2020.12.30
තරඟ විභාගය 2021 ජනවාරි මාසයේදී පවත්වනු ලැබේ.

 

Loading