ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

Download

Loading