කුසලතා පදනම මත ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ තරඟ විභාගය – 2018(2021) සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා නාම ලේඛනය [ භාගත කරන්න ]