ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ සේවකයන් සඳහා වු පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

නිවේදනය හා අයදුම්පත Download[PDF]

Loading