ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත) 2021.05.10 දිනැති නිවේදනයෙහි සඳහන් තනතුරු අතරින් කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික) යක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ උපරිම වයස් සීමාව මෙම අවස්ථාවට පමණක් වයස අවුරුදු 35 දක්වා දීර්ඝ කරන අතර ඒ අනුව බඳවා ගැනීමේ වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 18 – 35 ත් අතර ලෙස සංශෝධනය කරන බව මෙයින් දන්වා සිටිමි.

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2021.07.09 දින වේ. 

ஊவா மாகாண அரசாங்க சேவையின் பதவி வெற்றிடங்களுக்காக ஆட் சேர்ப்பு செய்தல் (திறந்த) 2021.05.10 திகதி அறித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவிகளுக்கு இடையில் தொழில்நுட்ப  உத்தியோகத்தர் (சிவில்/மின்/இயந்திர) பதவிகளுக்காக  ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் அதிகப்பட்ச வயதெல்லையினை இச்சந்தர்ப்பத்திற்காக மாத்திரம் 35 வயது வரை நீடிப்பதோடு அதற்கேற்ப ஆட்சேர்பு செய்யும் வயதெல்லையினை 18-35 வயது வரையாக திருத்தம் செய்வதாக இத்தால் அறிவிக்கின்றேன்.

விண்ணப்பப்பத்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் இறுதித் திகதி 2021.07.09 ஆகும்.

Loading