ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්මික නිලධාරි දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය ජුලි මස 13, 14, 20, 21, 28 හා අගෝස්තු මස 11, 18 වලදී කොලඹදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ප්‍රවේශ පත්‍ර භාගත කරගන්න download Admission