ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2020.09.19 දින පැවැත්වේ.