ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III වන ශ්‍රේණිය සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2010 (I) 2020

ආවරණ ලිපිය – [DOWNLOAD]

ප්‍රතිඵල ලේඛනය – [DOWNLOAD]

 

විභාග වර්ෂය සංශෝධිත ලිපිය භාගත කරන්න

Loading