කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ  II වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2013 (II) (2019)

විභාගය පැවැත්වූ දිනය – 2019.12.21

  • විෂයය අංක 01 – කාර්යාල ක්‍රම හා කාර්ය පරිපාටිය
  • විෂයය අංක 02 – රජයේ කාර්යාලවල භාවිතා වන ගිණුම් ක්‍රම

 

Results Sheet    Download PDF

Loading