ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2013(I) 2020
නිවේදනය View
අයදුම්පත View

 

Loading