ඌව පළාත් සහා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල – 2012 ( II ) 2018

  • විෂයය අංක 01 – කාර්යාල ක්‍රම
  • විෂයය අංක 02 – ගිණුම් ක්‍රම
  • විෂයය අංක 03 – පරිගණක පරීක්ෂණය

 

Results Sheet    Download PDF