ඌව පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධිශ්‍රේණියට උසස් කිරිම සඳහා වන තරඟ විභාගය  – 2018 (2019)

සීමිත තරඟ විභාග අයදුම්පත  Download
කුසලතා පදනම මත උසස් කිරිමේ තරඟ විභාග අයදුම්පත (MERIT) Download

 127 total views,  3 views today