ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වු පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවා ගණයේ ඔෘෂධවේදී හා වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික විද්‍යාඥ යන තනතුරු සඳහා වන විශේෂ ශ්‍රේණියේ උසස් කිරීමේ පරිපාටිය.

Download