ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පී විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

Download