ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කාර්මික නිලධාරීන් (සිවිල් / යාන්ත්‍රික) සඳහා පවත්වනු ලබන ලිඛිත විභාගය – 2010 (2019) 
Written Examination for Technical Officers (Civil / Mechanical) in Uva Provincial Council Public Service 2010 (2019)

 

 45 total views,  1 views today