ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ ද්විතීය සේවා ගණයේ III පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

Download [PDF]

Loading