ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022 අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.07.08 දින වේ.

අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න

 

අයදුම්පත්‍රය භාගත කරන්න

Loading