ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2020 (2022)  (කළමනාකරණය පිළිබඳ ත්‍රෛමාසික සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව) අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.07.04 දින වේ.

 

අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න

Loading