ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III, II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.07.01 වේ.

අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න

 

අයදුම්පත්‍රය භාගත කරන්න

Loading