ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (2014 – 2021) ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න

 

Loading