ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්මික නිලධාරීන් (සිවිල්/ යාන්ත්‍රික) සඳහා පවත්වනු ලබන ලිඛිත විභාගය – 2010(2019) ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම.

නිවේදනය හා අයදුම්පත – [Download]

 

 

Loading