ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කණිෂ්ඨ සේවකයින් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය -2018(2021) – පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව අනුව සම්මුඛ පරික්ෂණය සදහා සුදුසුකම් ලබන අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

Download