ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ තෘතීය සේවා මට්ටමේ 2 වන පන්තියේ II ශ්‍රේණිය සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021

Download

Loading