ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත සේවා ගණයේ මනෝ උපදේශක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

Download