ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ කීට විද්‍යා සහකාර, පාසල් දන්ත චිකිත්සක යන තනතුරු සඳහා වන විශේෂ ශ්‍රේණියේ උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

Download