ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ගිනි නිවිමේ සේවයේ ගිනිභට තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා මෝටර් යාන්ත්‍රික ගිනිභට තනතුරට උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

Download

Loading