ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණී විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය [Download]