සටහන

  • මෙම ප්‍රතිඵල ලේඛනය 2021.02.18 දින සිට දින 30 ක කාලයක් ඇතුලත භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත හැකි අතර දින 30ක කාලයකින් පසුව භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත නොහැක.

 

විභාග ප්‍රතිඵල බලන්න

Loading