ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයේ (2020) අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසාන දිනය  2020.11.13 වන දින දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

Loading