ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ II වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2017 ( II ) ( 2020 )

විභාග දිනය – 2020.01.19

ආවරණ ලිපිය – [භාගත කරන්න]

ප්‍රතිඵල ලේඛණය – [භාගත කරන්න]

Loading