ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2015 ( II ) ( 2019 )

විභාග දිනය – 2019.11.30

ආවරණ ලිපිය – [භාගත කරන්න]

ප්‍රතිඵල ලේඛණය – [භාගත කරන්න]

 

Loading