ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික – ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

පරිපාටිය භාගත කරන්න – Download
සංශෝධන අංක 01 භාගත කරන්න – Download

සංශෝධන අංක 02 භාගත කරන්න – Download

 

Loading