ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේහි කේෂ්ත්‍රගත කාර්යාලගත නිලධාරි – ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

Download

Loading