ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි විධායක නිලධාරි සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

Download