ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින්, ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2018 (2019)

තරඟ විභාග නිවේදනය සිංහල (Sinhala)  Download
සීමිත තරඟ විභාග අයදුම්පත සිංහල (Sinhala)  Download
තරඟ විභාග නිවේදනය දෙමළ (Tamil) Download
සීමිත තරඟ විභාග අයදුම්පත දෙමළ (Tamil) Download
 

 45 total views,  1 views today