ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින්, ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2018 (2019)

තරඟ විභාග නිවේදනය සිංහල (Sinhala)  Download
සීමිත තරඟ විභාග අයදුම්පත සිංහල (Sinhala)  Download
තරඟ විභාග නිවේදනය දෙමළ (Tamil) Download
සීමිත තරඟ විභාග අයදුම්පත දෙමළ (Tamil) Download
 

Loading