ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

නිවේදනය අයදුම්පත/Application

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය – 2023.10.13

Loading