ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2019 (I) (2023) – විභාග ප්‍රතිඵල

ප්‍රතිඵල යැවීමේ ආවරණ ලිපිය AI කෘෂිකර්ම උපදේශක II-ප්‍රතිඵල කෘෂිකර්ම උපදේශක III -ප්‍රතිඵල

Loading