ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්/ විදුලි/ යාන්ත්‍රික) III හා II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2019 (I) (2023) – විභාග ප්‍රතිඵල

ප්‍රතිඵල යැවීමේ ආවරණ ලිපිය කාර්මික නිලධාරී II -ප්‍රතිඵල කාර්මික නිලධාරී III -ප්‍රතිඵල

Loading