ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරීක්ෂක III හා II ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

ප්‍රතිඵල යැවීමේ ආවරණ ලිපිය ආදායම් පරීක්ෂක II -ප්‍රතිඵල ආදායම් පරීක්ෂක III -ප්‍රතිඵල

 

 

Loading