ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛණය බාගත කිරීම සඳහා….

ආවරණ ලිපිය බාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛණය බාගත කරන්න

Loading