ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 – අයදුම්පත්‍ර භාරගන්නා අවසාන දිනය 2023.06.23 වේ. விண்ணப்பப்படிவம் பெற்றுக்கொள்ளும் இறுதித் திகதி 2023.06.23 ஆகும்

නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත කරන්න அறிவித்தலை தரவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பப்படிவத்தை தரவிறக்கம் செய்ய

Loading