ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු II ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න

 

Loading