ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2022.10.20 දින වේ.

 

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත කරන්න

 112 total views,  3 views today