ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න

 

සත්ත්ව සංවර්ධන උපදේශක III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

සත්ත්ව සංවර්ධන උපදේශක II ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

කාර්මික නිලධාරී සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික සහ ප්‍රමාණ සමීක්ෂක III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

කාර්මික නිලධාරී සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික II ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

කෘෂිකර්ම උපදේශක III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

කෘෂිකර්ම උපදේශක II ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

සැලසුම් ශිල්පී III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

ජනපද නිලධාරී III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල

 

 

Loading