ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්) III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය – 2023 – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය – 2023.10.20

නිවේදනය භාගත කරන්න

Loading