ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල මාධ්‍ය පාසල් වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන්, උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ / වානිජ ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය 2018

 117 total views,  3 views today